Общи Условия

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 1. (1). Настоящите общи условия уреждат отношенията уеб – базираната платформа на obyavi-varna.online, която като компютърна програма, дизайн и съдържание е обект на интелектуална и индустриална собственост, наричан за краткост obyavi-varna.online, Ние, Нас, Нашата, Платформата, Сайта, Сайт.

(2). Настоящите общи условия уреждат и реда за подаване и разглеждане на сигнали за нарушаващи търговски съобщения и последиците при установяването на такива.

(3). Настоящите общи условия не уреждат отношенията между лицата, които публикуват търговски съобщения чрез използване на платформата и техните адресати, дори когато договорите между тях са сключени чрез нейното използване.

Чл. 2. Всяко лице, което е заредило на браузъра си obyavi-varna.online, с попълването на заявка за публикуването на обява се счита, че е сключило договор сobyavi-varna.online за публикуването му и е запознато с настоящите Общи условия, като декларира, че ще ги спазва.

Чл. 3. С приемането на настоящите Общи условия, ползвателят на услугите на платформата obyavi-varna.online дава предварителното си съгласие да получава търговски съобщения относно услугите, предоставяни чрез сайта obyavi-varna.online.

 

II. ДОГОВОР И ДЕЙСТВИЕ

 

Чл. 4. Лицата, желаещи да сключат договор за публикуване на търговско съобщение, създават собствен профил в уеб – базираната платформа. Личните данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове по прилагането му, като редът и условията за това са уредени в „Политика за поверителност“, която е публикувана на уеб – страница obyavi-varna.online , подточка на настоящите Общи условия.

Чл. 5. (1). След създаване на собствен профил получателят на услугата избира от менюто на страницата бутона „добави обява“, след което въвежда текста на търговското съобщение, като при желание може да добави и снимки.

(2). Срокът на договора е три години. В случай че съответният потребител не го е използвал в този срок, договорът се прекратява и профилът му се заличава от платформата.

Чл. 6. (1). Получателят на услугата може по всяко време да спре действието или прекрати договора, като деактивира профила си или го изтрие, като информацията и обявите свързани с този профил, ще бъдат премахнати до 90 дни от датата на заявка за изтриване.

(2). Получателят на услугата може по всяко време да подаде съобщение за изтриване на профила му от контактната форма или сам да изтрие своя профил от собствения си профил.
(3). В случай, че профилът бъде изтрит, цялото съдържание от него се премахва и не може да бъде възстановено.

(4). Платформата предлага само безплатни търговски съобщения с валидност 30 дни. Ден преди и след изтичане, потребителят ще получи имейл с линк за удължаване на срока на обявата. В случай, че изтекат дните на валидност и потребителят не поднови търговското си съобщение, то ще бъде изтрито завинаги.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЯВИТЕ

 

Чл. 7. Заглавията и текстовете на обявите се изписват задължително на български език (кирилица). Допуска се изписването на други езици, при условие че е налично идентично описание и на български език.

Чл.8.(1).Обявата следва:

 • да има заглавие, което точно и ясно описва предлаганата стока или услуга.
 • да е разпознаваема като търговска с ясно посочване на крайната цена на стока или възнаграждение за извършване на услуга в български лева с включени всички данъци, допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенски такси, а когато разходите извън данъците не могат да бъдат изчислени да посочва, че такива допълнителни разходи могат да бъдат дължими
 • да посочва условията за плащане, доставка, изпълнение
 • да посочва основните характеристики на стоката или услугата
 • да посочва за наличието на законова гаранция за съответствие на стоките с договора за продажба и, когато е приложимо, за наличието на извънгаранционно обслужване и на търговски гаранции, ако такива са предоставени
 • да сочи срока на договора, когато е приложимо, или в случай че договорът е безсрочен или в него е предвидена клауза за автоматично подновяване, условията за неговото прекратяване
 • когато е приложимо, посочва функционалността, включително приложимите мерки за техническа защита на цифровото съдържание
 • да посочва наличност на стоката или услугата
 • да сочи опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на стоката или услугата
 • да сочи срока на годност на стоката – когато е приложимо
 • да сочи номер в Националния туристически регистър, когато е приложимо

 

(2). Допустимото е в съдържанието на обявата да не е посочена конкретна цена, когато е указана възможността тя да бъде предмет на преговори.

 

Чл. 9. Обявата не може да представлява забранена от Закона за защита на потребителите нелоялна търговска практика.

Чл. 10. (1). Обявата може да има за предмет само безопасни стоки и услуги по смисъла на Закона за защита на потребителите;

(2). Обявата може да има за предмет само продукти, които имат декларация за съответствие, маркировка, етикети в съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите, актовете по прилагането му и Регламент (ЕО) № 106/2008 от 15 януари 2008 година.

Чл. 11. Забранено е публикуването на обяви за продажба на стоки или извършване на услуги, за които е установен от действащото законодателство разрешителен, лицензионен или регистрационен режим.

Чл. 12. Забранено е публикуване на обяви за стоки или услуги, включително, но не само:

 • които нарушават правата на трети лица върху обекти на интелектуалната и индустриалната собственост;
 • за услуги от сексуален характер, в това число видео и телефонни сеанси, секс чатове, посещения на адреси, еротични масажи, на порнографски материали, секс – артикули, медикаменти и други
 • за предоставяне на здравни, правни, финансови, погребални услуги, легализация на документи и други без необходимото образование, лиценз, разрешителни или регистрация
 • за изготвянето и разпространение на забранени от закона вещества, химически разтвори, пиротехника, изработка и поддръжка на огнестрелни оръжия и муниции, психотропни, упойващи вещества и др.
 • за предлагането на болнични листове, бележки от личен лекар, епикризи, рецепти за продажба на лекарства, решения на ТЕЛК, инвалидни стикери и др.
 • за услуги, предлагащи и разпространяващи насилие или омраза на каквато и да е основа върху хора и животни
 • за предлагане и изготвяне на всички видове документи, подлежащи на нормативен контрол (шофьорски книжки, лични карти, паспорти, актове за раждане/смърт, дипломи за образование, придобита квалификация и други.);
 • за продажба на магистърски и бакалавърски теми, дипломни работи, есета и други реферати и доклади от подобен вид, както и услуги свързани с писането на такива работи; дипломи за завършено образование или курсове, както и копия на учебници, книги и други произведения, защитени с авторски права.
 • за предлагане на регистрационни номера на МПС и придружаващите ги документи без превозните средства, за които се отнасят.
 • за продажба на дялове в дружества, акции, ценни книжка, приканване за участие в т.нар. „финансови пирамиди“ чрез набиране на средства, изкупуване на вземания, търгуване на фондова борса, посредничество, изготвяне на застраховки, залагания, представителство в търгове и други.
 • за предлагане на парични заеми от физически и юридически лица, които не са регистрирани в БНБ по смисъла на чл. 3а от Закон за кредитните институции.
 • за разпространяване на отключени софтуери или софтуерни пакети активационни кодове, електронни ключове и други, без оригиналния носител, към който се отнасят
 • за приготвяне, доставка и разпространение на хранителни стоки и готови храни без необходимата регистрация и издаден лиценз от Българска агенция по безопасност на храните.
 • за продажба на акцизни стоки, както и отпадъците от тютюн по Закона за акцизите и данъчните складове
 • за продажба и препродажба на телевизионни и интернет пакети, сключени с доставчик на услуги, мобилни СИМ карти, акаунти и профили в социалните мрежи, видеоигри, платформи за споделяне и услуги
 • за внос, продажба, пренасяне, отглеждане, внасяне и изнасяне зад граница и размяна на диви животни, защитени по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, включително и на намерени мъртви екземпляри
 • за продажба на застрашени, изчезващи и защитени видове животни по смисъла на българското и чуждестранно законодателство
 • за продажба на пчелни продукти, пчелни майки и рояци без съответното разрешение или регистрация по Закона за пчеларството и актовете по неговото прилагане
 • за продажба, бране, събиране, отрязване и изкореняване на защитени растителни и гъбни видове по смисъла на Закона за биологичното разнообразие
 • за препариране, пренасяне и извозване зад граница, продажба и размяна на препарирани животински видове, защитени от българското законодателство
 • за улавяне, задържане, събиране и продажба на яйца, както и убиване с каквито и да е средства и методи на птици, попадащи под закрилата на Закона за биологичното разнообразие
 • за продажба, подготовка и обучение на животни за участие в боеве
 • за продажба на живи животни за храна на други животни и хора
 • за продажба на домашни любимци във възраст, в която са още зависими за хранене и грижа от майките си
 • за продажба на животни със скопени крайници, уши, опашки, крила и други части от тялото
 • за търговия с животински продукти (месо и млечни продукти и яйца) от нерегистрирани животновъди и обекти
 • за продажба на домашни любимци на лица под 18-годишна възраст без изрично съгласие от родител/настойник
 • за продажба на животни, в които предаването се осъществява чрез изпращане по куриер, чрез колет или по друг начин, който може да застраши здравето и живота на животното
 • за продажба на неистински (фалшиви) монети и банкноти
 • за сделки с монети и банкноти с колекционерска и нумизматична стойност, които не са в обръщение, без да съдържат колкото се може повече информация, включително: произход; година на емисия; сериен номер; оригинална снимка на продаваните монети/банкноти; състояние на монетата/банкнотата; отличителни белези (ако има такива)
 • за продажба на оръжия или техни компоненти, както и боеприпаси
 • за продажба на дрехи от кожа на защитени животински видове по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, както и на „трофейни“ части от тялото, в това число рога, зъби, копита, кости и други
 • за продажба на билети за каквито и да събития, включително, но не само за концерти и спортни състезания, които се продават над номиналната стойност, посочена в самия билет
 • за продажба на химически субстанции, които застрашават здравето на човека или околната среда
 • за продажба на психотропни субстанции и упойващи средства, включително наркотици и всякакви други субстанции
 • за продажба на лекарствени и хомеопатични продукти без надлежно разрешение
 • за обществени превози на пътници и товари, за таксиметрови превози, за превози на специфични товари, за превози на опасни товари, за международни превози, за други услуги по транспорт и пътници на товари без необходимата регистрация, разрешение и/или издаден лиценз
 • за услуги по предоставяне на „пътна помощ“ от лица без съответното удостоверение за регистрация
 • за продажба или отдаване под наем на земеделска и горска техника, които не са регистрирани и контролирани
 • за сделки и услуги с кораби и други плавателни средства, които не са регистрирани в Изпълнителна Агенция „Морска администрация“ по реда на Кодекса на търговското корабоплаване и актовете по прилагането му
 • за услуги по охрана без надлежна регистрация или разрешение по реда на Закона за частната охранителна дейност
 • за продажба или наем на незаконни технически устройства и съоръжения за улов на риба или рапани
 • за сделки с неидентифициран и нерегистрирани по реда на Закона за културното наследство културни ценности, в това число и сделки с културни ценности, представляващи национално богатство
 • за сделки с продукти, които са предмет на регулиране и не отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и актовете по прилагането му
 • за сделки с продукти, които не отговарят на изискванията за метрологичен контрол по Закона за измерванията
 • за разпространение на твърди горива от лица и в обекти, които не са вписани в регистъра, създаден и поддържан от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
 • за всички други сделки с предмет стоки или услуги, за извършването на които са обект или предмет на престъпление

 

IV. ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЯВИ

 

Чл.13.
Всяка обява следва да бъде публикувано в раздела за който се отнася.

Заглавието и текста на обявата трябва точно и ясно да описват предлаганата стока или услуга

 

Чл. 14. Забранява се:

 

 • публикуването на обяви, в които задължителните полета са попълнени неправилно
 • публикуването на една и съща или сходна обява повече от един път, в различни раздели или за различни географски точки
 • изтриването на обяви и повторното им публикуване със същото или с различно, съдържание и снимки, отнасящи се за стоки или услуги предмет на изтритите  обяви
 • публикуването на повече от една обява за една и съща стока или услуга с различно описание и снимки
 • публикуването на информация в това число снимки, която не се отнасят за конкретната стока или услуга
 • публикуването на лични данни, това число снимки на документи за самоличност, освен в предвидените от настоящите общи условия случаи
 • изброяването в заглавието или текста на обявата на допълнителни продукти или услуги, добавянето на ключови думи или препратки към други уеб – страници
 • публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията и описанието
 • публикуването на нецензурни думи, обидни изрази към трети лица
 • публикуването на снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание
 • копирането на снимки и текстове от обяви на други потребители
 • при публикуването на обяви за стоки „втора употреба“ – използването на нереални снимки
 • създаването на повече от един профил с цел неспазване на настоящите общи условия
 • нарушаването на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители

Обяви, които не отговарят на изискванията, ще бъдат премахвани служебно или след получен сигнал.

 

V. ВИДОВЕ ОБЯВИ, ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

 

Чл. 15. На уеб – базираната платформа obyavi-varna.online могат да бъдат публикувани безплатни и платени обяви.

Чл. 16. Платени са обявите с наименования „ВИП“,

Чл. 17. (1). Обявите „ВИП“ се публикуват и визуализират на ротационен принцип на първите няколко позиции в списък с обяви на платформата – obyavi-varna.online

Чл. 18. Обявите „ВИП“ се публикуват и визуализират за срока на действие на промо пакета. С тях се цели бърза сделка със съответната стока или услуга.

Чл. 19 (1) ОБНОВЯВАНЕ е услуга, при която се опреснява датата на обявата и тя минава най – отпред в списъка с обяви

Чл. 20. (1). Безплатните обяви се публикуват и визуализират на страница от съответния раздел на платформата за срок от 1 месец. С всяко обновяване или редакция на обявата се подновява срокът ѝ на визуализация

(2). Архивирани обяви могат да бъдат отново активирани от потребителя по всяко време в срок до 45 дни от архивирането им чрез натискане на бутон „Активиране“ в секция Архивирани обяви. В случай че не бъдат активирани през този период, обявите се изтриват автоматично.

Чл. 21. Цените за платените обяви могат да бъдат заплащани в брой, чрез директен кредитен превод, банков превод, чрез банкови карти, посредством лицензирани от БНБ дружества за електронни пари като EasyPay, на територията на Република България.

VI. ОБЯВИ КОИТО НАРУШАВАТ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 23. Всички обяви, които нарушават нормативна забрана или клаузи от тези общи условия, ще се считат за нарушаващи и ще бъдат премахвани от платформата, независимо от това дали са безплатни или не

Чл. 24. (1). Всяко лице, което има правен интерес, може да подаде сигнал до obyavi-varna.online, когато счита някое търговско съобщение за нарушаващо негови права и законни интереси.

(2). Сигналът следва да съдържа:

 • три имена или фирма на подателя, съответно ЕИК и телефон
 • конкретно посочване на нарушаващото търговско съобщение
 • клаузата от общите условия или правната норма, които са нарушени
 • конкретно и подробно описание на нарушението
 • в какво се състои искането на подателя на сигнала

 

(3). Към сигнала се прилагат доказателства за притежаване на права

(4). Сигнал, който не отговаря на изискванията няма да бъде разглеждан

 

Чл. 25. (1). След получаване на сигнал по предходния член, obyavi-varna.online в срок от 24 часа извършва проверка на изложените в него твърдения и факти, както и на приложените доказателства.

(2). В случай че намери сигнала за основателен, obyavi-varna.online премахва съответната обява.

Чл. 26. Всяко лице може да подаде сигнал за обява нарушаваща общите условия като използва електронната форма на платформата.

 

VII. ОТГОВОРНОСТ

 

Чл. 26. obyavi-varna.online, екипа и собствениците, не носят отговорност за публикуваните обяви, истинността им, цените и отношенията между страните в осъществени сделки или преговори при/след публикувани обяви в сайта. obyavi-varna.online не носи отговорност за публикуване на чужди обяви от трети страни. obyavi-varna.online не възстановява пари за използвани платени опции за обяви. obyavi-varna.online не се ангажира с проверката на автентичността на собствениците на обяви, но може да го прави по собствено усмотрение. Обяви със съдържание, което не отговаря на изискванията на obyavi-varna.online или е незаконно според законите на Република България, ще бъде премахнати без предупреждение, а профила от който са публикувани, ще бъде блокиран. За всички други случаи, неописани/непосочени/неуредени в настоящите Общи условия, obyavi-varna.online не носи отговорност.

VIII. ИЗВЕСТИЯ И СЪОБЩЕНИЯ

 

Чл. 27. obyavi-varna.online изпраща известия и съобщения, чрез имейл на потребителите на сайта с цел информиране за настъпили промени, актуализации или във връзка с действия от други потребители. obyavi-varna.online може да изпраща съобщения с цел подобряване на предоставената услуга, оптимизация или предоставяне на промоции и бонуси на потребителите и др. С приемането на общите условия за ползване на сайта, потребителите се съгласяват да получават съобщения.

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 28. Настоящите общи условия са публикувани на уеб адрес obyavi-varna.online и могат да бъдат едностранно изменяни от екипа на obyavi-varna.online, като измененията влизат в сила от момента на публикуването им.

Чл. 29. Всички възникнали спорове в отношенията между потребителите и obyavi-varna.online се разрешават чрез преговори.

Чл. 30. За всички неуредени в настоящите Общи условия случаи се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Чл. 31. Всички съобщения, освен в контактната форма, могат да бъдат изпращани и на следния електронен адрес: [email protected]

Настоящите общи условия са актуални към 26.03.2023г.

X. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

1.Цели на обработването на лични данни

Целта на събирането и обработването на данни е предлагането на услуги и инструменти, където потребителите могат да участват в дейности, включително но не само да се регистрират и да създадат профил, да публикуват обяви, да комуникират с други потребители, да си разменят съобщения и да изпълняват множество функции на сайта obyavi-varna.online.

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, електронна поща. obyavi-varna.online, под никаква форма няма да събира Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по уеб сайта, obyavi-varna.online.
2.Категории лични данни които ще се обработват

Услугите, които предоставя сайта obyavi-varna.online, предполагат предоставяне на Лични данни като име или търговско наименование, адрес, телефонен номер, имейл.

obyavi-varna.online не събира данни с категория специални данни по смисъла на чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/679 . С това съгласие вие се задължавате да не съхранявате и изпращате такива данни чрез сайта, като например данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.
3.Категории получатели на данните

С публикуването на обява на сайта obyavi-varna.online вие сами избирате, какви данни да получават останалите потребители в сайта с цел осъществяване на сделка. Данните, които предоставяте не се предоставят по никакъв начин на други организации или лица или сайтове извън групата сайтове свързани с obyavi-varna.online

4.Информация за права на потребителите

Вие като субект на данни по всяко време имате 24 часов достъп до Вашият акаунт, с изключение на форсмажорни обстоятелства (поддръжка или др.) които възпрепядстват правилната работа на сайта obyavi-varna.online и можете да промените, скриете или изтриете въведена информация. Имате право да премахнете своя профил, което ще доведе до невъзможност да използвате услугите на obyavi-varna.online асоцирани със същия.
5.Задължително ли трябва да предоставя лични данни

Задължителната информация за регистрирането Ви в сайта obyavi-varna.online са имена и имейл адрес.

Предоставянето на други лични данни в останалата функционалност на сайта са единствено по Ваше решение и само Вие сте отговорни за това какви данни въвеждате.
6.Политика за бисквитките

„Бисквитките” (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашето устройсто и позволяват на сайта ни да го разпознае следващия път, когато посетите интернет страницата obyavi-varna.online използва „бисквитки” с цел по-бързото Ви иденфициране и събиране на информация за предоставяните от нас услуги.

Можем да позволим на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, директно от нашия уебсайт, да събират информация, използвайки бисквитки.
7.Срок на съхранение

При необходимост от страна на потребител на obyavi-varna.online да премахне профила и данните асоцирани с този профил, трябва да изпрати искане на имейл  [email protected] и в срок от 90 дни профила ще бъде деактивиран и всички данни въведени от вас, обяви, кореспонденция с други потребители и др. ще бъдат изтрити. След деактивирането няма да имате достъп до функциите на сайта obyavi-varna.online асоцирани с този профил.
8.Достъп до данните от държави извън Европейския съюз

Данните, които сте предоставили в обявата могат да бъдат видяни от трети страни извън ЕС, поради факта, че obyavi-varna.online е достъпен и може да бъде посетен от територията на такива държави.
9.Сигурност

Предоставените ни данни се защитават съвестно от всякаква възможна злоупотреба, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.  obyavi-varna.online  използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, в който сте регистрирани и сайтовете от медийната група на obyavi-varna.online и няма право да продава или търгува с Вашите лични данни. Служителите на obyavi-varna.online са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни.

 

XI. УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПРЕДОСТАВЕНИ СТОКИ И УСЛУГИ И ОТКАЗ ОТ УСЛУГИ

 

1.Поръчаните от потребителите на obyavi-varna.online стоки и услуги се плащат авансово чрез предоставените платежни системи в сайта, Easypay, Банков превод и други. Потребителите извършили плащане имат право да получат обратно платените суми, като не са използвали цялостно или отчасти услугите или продуктите и покрият необходимите за връщането на сумите такси и комисионни и други разходи и не само, като приемат, че са задължени с тези разходи поради грешка от тяхна страна. Стоки брандирани и идентифициращи се с данни на потребителите, като фирмено лого, име на фирма, адрес на фирма, телефони и други данни и не само, които правят стоката негодна за ползване от друг потребител или obyavi-varna.online не подлежат на връщане и сумите заплатени за тяхното изготвяне или предоставяне и не само не следва да бъдат обратно платени.

2. С извършване на плащане потребителите се съгласяват с изискванията на т.1 и нямат право да предявява претенции относно обратно плащане и възстановяване на суми за стоки и услуги противоречащи с т.1.

Scroll to Top